Asset IQ

Terms and Conditions

English

Applicability of Terms and Conditions and Permitted Use

 

These Terms and Conditions are applied to use of the 3stepIT Service Portal -system web pages (hereinafter "Asset IQ") provided by 3stepIT Group Oy and its subsidiaries (hereinafter "3stepIT"). The access to Asset IQ and use of Asset IQ is subject of a separate agreement (hereinafter "Agreement") executed between BNP Paribas 3 Step IT S.A., BNP Paribas Lease Group S.A. or its affiliates and its customer ("Customer").

 

As a representative of the Customer and user of Asset IQ, you (hereinafter "User" or "You") accept and undertake to comply with these Terms and Conditions in full. If you do not accept these Terms and Conditions, you may not use Asset IQ or access the website.

 

Please note that the Customer may have provided further instructions or conditions regarding the use of Asset IQ to its representatives (including, but not limited to approving Acceptances of Delivery and processing of personal data), which You should comply with in all cases and circumstances.

 

Please note that the username and password provided to You for the use of Asset IQ are personal and You may not disclose them to any unauthorised parties.

 

Content, Availability and Liability

 

The content of Asset IQ is provided on "as is" and "as available" basis. 3stepIT does not warrant that Asset IQ will at all times be accessible and error-free. 3stepIT makes no warranties on the availability, accuracy, reliability or completeness of the content of Asset IQ. 3stepIT reserves the right to suspend or terminate use of Asset IQ by You or other users in its sole discretion. 3stepIT also reserves the right to revise any or all of the web pages in Asset IQ or withdraw access to them at any time. 3stepIT shall not be liable for any direct, indirect, special, consequential or other damages caused by the use or inability to use Asset IQ or its content or modification of the content, unless it is otherwise agreed in the Agreement between 3stepIT and the Customer using Asset IQ.

 

By submitting material or information to Asset IQ, the User guarantees that the material or information will not contain any content that is unlawful or inappropriate or that infringes the intellectual property rights or other rights of any third parties.

 

Copyright and Intellectual Property Rights

 

Asset IQ and its contents (excluding the content owned by the Customer) are the intellectual property of, and are owned by, 3stepIT or its licensors. Asset IQ is protected under applicable copyright laws and international conventions and 3stepIT reserves any rights that are not expressly granted herein.

 

The use of Asset IQ and content on the site is permitted only for the Customers and Users, who have been provided with valid user names and passwords by 3stepIT in accordance with the Agreement. 3stepIT grants You a limited, non-exclusive, non-transferable, revocable right to access and use Asset IQ solely in accordance with these Terms and Conditions and the Agreement.

 

You agree not to modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile, disassemble, or otherwise attempt to discern the source code of Asset IQ. Reproduction, transfer, distribution or storage of any of the content (including, but not limited to, text, presentations, images, figures, videos and sound) of Asset IQ is prohibited without prior written consent of 3stepIT.

 

Confidentiality

 

Please note that Asset IQ may contain information about the Customer, 3stepIT or third parties that may be considered confidential. Users may not disclose this information to any unauthorised third parties, unless explicitly allowed.

 

Personal Data

 

3stepIT may collect Your personal data in connection with Your use of Asset IQ. 3stepIT collects and processes Your personal data in accordance with 3stepIT’s Privacy Policy the Data Register Description of Asset IQ.

 

Information saved into the Asset IQ may include personal data for which the Customer is the data controller. The Customer may have provided further instructions or conditions regarding the use of such personal data, which You should comply with.

 

Governing Law

 

These Terms and Conditions are governed by the laws of Finland.

 

Dutch

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden en Toegestaan Gebruik

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webpagina’s van het 3stepIT Service Portal-systeem (hierna ‘Asset IQ’ genoemd) aangeboden door 3stepIT Group Oy en zijn dochterondernemingen (hierna ‘3stepIT’ genoemd). De toegang tot en het gebruik van Asset IQ is onderwerp van een afzonderlijke overeenkomst (hierna de ‘Overeenkomst’ genoemd) uitgevoerd tussen BNP Paribas 3 Step IT S.A., BNP Paribas Lease Group S.A. of geassocieerden en zijn klant (de ‘Klant’).

 

Als vertegenwoordiger van de klant en gebruiker van Asset IQ, aanvaardt u (hierna de ‘Gebruiker’ of ‘U’ genoemd) deze Algemene Voorwaarden in hun geheel en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Als u deze Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, mag u Asset IQ niet gebruiken en wordt u geen toegang verleend tot de website.

 

Houd er rekening mee dat de Klant zijn vertegenwoordigers verdere instructies of voorwaarden kan hebben opgelegd m.b.t. het gebruik van Asset IQ (met inbegrip van maar niet beperkt tot het bekrachtigen van Leveringsgoedkeuringen en de verwerking van persoonsgegevens) die U in alle gevallen en omstandigheden dient na te leven.

 

Houd er rekening mee dat de U verstrekte gebruikersnaam en het U aangeleverde wachtwoord voor het gebruik van Asset IQ persoonlijk zijn en U deze niet mag bekendmaken aan onbevoegde partijen.

 

Inhoud, Beschikbaarheid en Aansprakelijkheid

 

De inhoud van Asset IQ wordt aangeboden in de staat waarin het zich bevindt en zoals beschikbaar. 3stepIT garandeert niet dat Asset IQ te allen tijde toegankelijk en vrij van fouten is. 3stepIT biedt geen garanties aangaande de beschikbaarheid, accuraatheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de inhoud van Asset IQ. 3stepIT behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het gebruik van Asset IQ door U of andere gebruikers te schorsen of te beëindigen. 3stepIT behoudt zich ook het recht voor om op elk moment bepaalde of alle webpagina’s in Asset IQ te herzien of de toegang ertoe te ontzeggen. 3stepIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, bijzondere, gevolg- of andere schade veroorzaakt door het gebruiken of niet kunnen gebruiken van Asset IQ of de inhoud of wijzigingen aan de inhoud ervan, tenzij anders werd overeengekomen in de Overeenkomst tussen 3stepIT en de Klant die Asset IQ gebruikt.

 

Door materiaal of informatie in te geven in Asset IQ, waarborgt de Gebruiker dat het materiaal of de informatie geen illegale of ongepaste inhoud bevat of inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

 

Auteursrecht en Intellectuele eigendomsrechten

 

Asset IQ en de inhoud ervan (uitgezonderd de inhoud die eigendom is van de Klant) zijn intellectuele eigendom van en behoren toe aan 3stepIT of zijn licentiegevers. Asset IQ wordt beschermd door toepasselijke auteursrechtenwetgeving en internationale verdragen, en 3stepIT behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in het onderhavige document.

 

Het gebruik van Asset IQ en de inhoud op de website is enkel toegestaan voor de Klanten en Gebruikers die van 3stepIT geldige gebruikersnamen en wachtwoorden hebben ontvangen in overeenstemming met de Overeenkomst. 3stepIT verleent U een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht op toegang tot en gebruik van Asset IQ, uitsluitend in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.

 

U stemt ermee in Asset IQ niet te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te reverse-engineeren, te decompileren, te disassembleren noch anderszins te trachten de broncode van Asset IQ te achterhalen. Reproductie, doorzending, verspreiding of opslag van enig deel van de inhoud (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, voorstellingen, afbeeldingen, figuren, video’s en geluid) van Asset IQ is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3stepIT.

 

Vertrouwelijkheid

 

Houd er rekening mee dat Asset IQ informatie kan bevatten over de Klant, 3stepIT of derden die mogelijk als vertrouwelijk wordt beschouwd. Gebruikers mogen die informatie niet bekendmaken aan onbevoegde derden, tenzij dat uitdrukkelijk wordt toegestaan.

 

Persoonsgegevens

 

3stepIT kan persoonsgegevens die op U betrekking hebben verzamelen in verband met Uw gebruik van Asset IQ. 3stepIT verzamelt en verwerkt Uw persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacy beleid van 3stepIT en de Gegevensregisteromschrijving van Asset IQ.

 

Bij de informatie die wordt opgeslagen in Asset IQ kunnen zich persoonsgegevens bevinden waarvoor de Klant de verwerkingsverantwoordelijke is. Mogelijk heeft de Klant verdere instructies of voorwaarden opgelegd m.b.t. het gebruik van zulke persoonsgegevens. Die instructies of voorwaarden dient U na te leven.

 

Toepasselijk recht

 

Op deze Algemene Voorwaarden is het Finse recht van toepassing.

French

CONDITIONS GÉNÉRALES

 

Applicabilité des Conditions générales et Utilisation autorisée

 

Ces Conditions générales s'appliquent à l'utilisation des pages web du système 3stepIT Service Portal (ci-après l'« Asset IQ ») fourni par 3Step IT Group Oy et ses filiales (ci-après « 3stepIT »). L'accès à l'Asset IQ et son utilisation font parti d'un contrat distinct (ci-après le « Contrat ») signé par BNP Paribas 3 Step IT S.A., BNP Paribas Lease Group S.A. ou des sociétés affiliées et son client (« Client »).

 

En tant que représentant du Client et utilisateur de l'Asset IQ, vous (ci-après l'« Utilisateur » ou « Vous ») acceptez et Vous engagez à respecter la totalité de ces Conditions générales. Si vous n'acceptez pas ces Conditions générales, vous ne pourrez pas utiliser l'Asset IQ ou accéder au site web.

 

Veuillez noter que le Client peut avoir fourni des instructions ou des conditions supplémentaires à ses mandataires quant à l'utilisation de l'Asset IQ (y compris, entre autres, concernant les Acceptations de livraison et le traitement des données personnelles), avec lesquelles Vous devrez être en conformité dans tous les cas et toutes les situations.

 

Veuillez noter que le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été fournis pour utiliser l'Asset IQ sont personnels, et que Vous ne pouvez pas les transmettre à des parties non autorisées.

 

Contenu, accessibilité et responsabilité

 

Le contenu de l'Asset IQ est fourni « tel quel » et « tel que disponible ». 3stepIT ne garantit pas que l'Asset IQ sera accessible en tout temps et sans erreur. 3stepIT ne garantit ni l'accessibilité, ni l'exactitude, ni la fiabilité, ni l'exhaustivité du contenu de l'Asset IQ. 3stepIT se réserve, à sa seule discrétion, le droit de suspendre ou de mettre fin à votre utilisation de l'Asset IQ ou à celle d'autres utilisateurs. 3stepIT se réserve également le droit de modifier certaines ou l'ensemble des pages web de l'Asset IQ, ou d'empêcher leur accès à tout moment. 3stepIT ne sera responsable d'aucun dommage direct, indirect, particulier ou consécutif causé par l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser l'Asset IQ ou son contenu, ou par une modification de son contenu, à moins qu'il n'en soit convenu autrement dans le Contrat conclu entre 3stepIT et le Client utilisant l'Asset IQ.

 

En important des documents ou des informations vers l'Asset IQ, l'Utilisateur garantit que les documents et informations ne contiendront aucun élément illégal, inapproprié, ou violant les droits de la propriété intellectuelle ou autres d'un tiers.

 

Droits d'auteurs et droits de la propriété intellectuelle

 

L'Asset IQ et son contenu (à l'exception du contenu dont le Client est le propriétaire) sont la propriété intellectuelle et la possession de 3stepIT ou de ses donneurs de licence. L'Asset IQ est protégé par le droit d'auteur et les conventions internationales applicables, et 3stepIT se réserve tous les droits qui ne sont pas explicitement octroyés dans le présent document.

 

L'utilisation de l'Asset IQ et du contenu du site n'est autorisée que pour les Clients et les Utilisateurs qui ont obtenu des noms d'utilisateur et des mots de passe de 3stepIT, conformément au Contrat. 3stepIT Vous accorde un droit d'accès et d'utilisation de l'Asset IQ limité, non exclusif, non transférable et révocable, sous réserve du respect intégral de ces Conditions générales et du Contrat.

 

Vous acceptez de ne pas modifier, adapter, traduire, désosser, décompiler, désassembler ou essayer de toute autre façon d'obtenir le code source de l'Asset IQ. La reproduction, le transfert, la distribution et le stockage de tout élément du contenu (dont, entre autres, de textes, présentations, images, schémas, vidéos et sons) de l'Asset IQ sont interdits sans le consentement écrit préalable de 3stepIT.

 

Confidentialité

 

Veuillez noter que l'Asset IQ peut contenir des informations sur le Client, 3stepIT ou un tiers susceptibles d'être considérées comme confidentielles. Les Utilisateurs ne peuvent pas divulguer ces informations à des tiers non autorisés sans permission explicite.

 

Données personnelles

 

3stepIT peut collecter Vos données personnelles en lien avec Votre utilisation de l'Asset IQ. 3stepIT collecte et traite Vos données personnelles selon la Politique de confidentialité, le Registre de données et la Description de l'Asset IQ de 3stepIT.

 

Les informations sauvegardées dans l'Asset IQ peuvent comprendre des données personnelles pour lesquelles le Client est le responsable du traitement des données. Le Client peut avoir fourni des instructions ou des conditions supplémentaires quant à l'utilisation de ces données personnelles. Vous devez vous y conformer.

 

Droit applicable

 

Ces Conditions générales sont régies par le droit finlandais.

German

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

 

Anwendbarkeit der Bedingungen und erlaubte Nutzung

 

Diese Bedingungen gelten für die Nutzung der Webseiten des 3Step IT Service Portal - Systems (nachfolgend "Asset IQ"), die von 3Step IT Group Oy und ihren Tochtergesellschaften (nachfolgend "3stepIT") zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung von Asset IQ ist Gegenstand einer separaten Vereinbarung (im Folgenden "Vereinbarung"), die zwischen BNP Paribas 3 Step IT S.A., BNP Paribas Lease Group S.A. oder deren verbundenen Unternehmen und ihrem Kunden ("Kunde") abgeschlossen wurde.

 

Als Vertreter des Kunden und Nutzer von Asset IQ akzeptieren Sie (nachfolgend "Benutzer", "Sie") diese Nutzungsbedingungen und verpflichten sich, diese vollständig einzuhalten. Wenn Sie diese Bedingungen nicht akzeptieren, dürfen Sie Asset IQ nicht verwenden und nicht auf die Website zugreifen.

 

Bitte beachten Sie, dass der Kunde seinen Vertretern möglicherweise weitere Anweisungen oder Bedingungen bezüglich der Nutzung von Asset IQ erteilt bzw. aufgegeben hat (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Umgang mit Übernahmebestätigungen und der Verarbeitung personenbezogener Daten), die Sie in allen Fällen und unter allen Umständen einhalten sollten.

 

Bitte beachten Sie ferner, dass der Benutzername und das Passwort, die Ihnen für die Nutzung von Asset IQ zur Verfügung gestellt werden, persönlich sind und Sie diese nicht an Unbefugte weitergeben dürfen.

 

Inhalt, Verfügbarkeit und Haftung

 

Der Inhalt von Asset IQ wird auf "as is" und "as available" Basis zur Verfügung gestellt. 3stepIT garantiert nicht, dass Asset IQ jederzeit zugänglich und fehlerfrei ist. 3stepIT übernimmt keine Garantie für die Verfügbarkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts von Asset IQ. 3stepIT behält sich das Recht vor, die Nutzung von Asset IQ durch Sie oder andere Benutzer nach eigenem Ermessen auszusetzen oder zu beenden. 3stepIT behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit einzelne oder alle Webseiten in Asset IQ zu überarbeiten oder den Zugang zu ihnen zu entziehen. 3stepIT haftet nicht für direkte, indirekte, spezielle, Folge- oder andere Schäden, die durch die Nutzung oder die Unmöglichkeit der Nutzung von Asset IQs oder deren Inhalt oder die Änderung des Inhalts verursacht werden, es sei denn, es wird in der Vereinbarung zwischen 3stepIT und dem Kunden, der Asset IQs nutzt, anders vereinbart.

 

Durch die Übermittlung von Material oder Informationen an Asset IQ garantiert der Nutzer, dass das Material oder die Informationen keine Inhalte enthalten, die ungesetzlich oder unangemessen sind oder die Rechte am geistigen Eigentum oder andere Rechte Dritter verletzen.

 

Urheberrecht und Rechte an geistigem Eigentum

 

Der Vermögenswert und sein Inhalt (mit Ausnahme der Inhalte, die im Besitz des Kunden sind) sind das geistige Eigentum von 3stepIT oder seiner Lizenzgeber und sind deren Eigentum. Asset IQ ist gemäß den geltenden Urheberrechtsgesetzen und internationalen Konventionen geschützt und 3stepIT behält sich alle Rechte vor, die hier nicht ausdrücklich gewährt werden.

 

Die Nutzung von Asset IQ und Inhalten auf der Website ist nur den Kunden und Nutzern gestattet, die von 3stepIT gemäß der Vereinbarung mit gültigen Benutzernamen und Passwörtern ausgestattet wurden. 3stepIT gewährt Ihnen ein begrenztes, nicht exklusives, nicht übertragbares, widerrufliches Recht auf den Zugriff und die Nutzung des Asset IQs ausschließlich in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen und Konditionen und der Vereinbarung.

 

Sie stimmen zu, den Quellcode von Asset IQ nicht zu modifizieren, anzupassen, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder anderweitig zu versuchen, den Quellcode von Asset IQ zu erkennen. Die Vervielfältigung, Übertragung, Verteilung oder Speicherung von Inhalten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Text, Präsentationen, Bilder, Abbildungen, Videos und Ton) von Asset IQ ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von 3stepIT verboten.

 

Vertraulichkeit

 

Bitte beachten Sie, dass Asset IQ Informationen über den Kunden, 3stepIT oder Dritte enthalten kann, die als vertraulich angesehen werden können. Die Benutzer dürfen diese Informationen nicht an unbefugte Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist ausdrücklich erlaubt.

 

Persönliche Daten

 

3stepIT kann Ihre persönlichen Daten in Verbindung mit Ihrer Nutzung von Asset IQ sammeln. 3stepIT sammelt und verarbeitet Ihre persönlichen Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie von 3stepIT, der Datenregisterbeschreibung von Asset IQ.

 

In der Anlage gespeicherte Informationen können persönliche Daten enthalten, für die der Kunde der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist. Der Kunde hat möglicherweise weitere Anweisungen oder Bedingungen bezüglich der Verwendung dieser persönlichen Daten gegeben, die Sie einhalten sollten.

 

Geltendes Recht

 

Diese Geschäftsbedingungen unterliegen den Gesetzen Finnlands.

Spanish

TÉRMINOS Y CONDICIONES

 

Aplicabilidad de los Términos y Condiciones y Uso Autorizado

 

Los presentes Términos y Condiciones se aplican al uso del Portal de Servicios - páginas web de sistema de 3stepIT (en lo sucesivo, «Asset IQ») proporcionados por 3stepIT Group Oy y sus filiales (en lo sucesivo, «3stepIT»). El acceso a Asset IQ y el uso de Asset IQ está sujeto a un contrato independiente (en lo sucesivo, el «Contrato») formalizado entre BNP Paribas 3 Step IT S.A., BNP Paribas Lease Group S.A. o sus afiliadas y su cliente (el «Cliente»).

 

Como representante del Cliente y usuario de Asset IQ, usted (en lo sucesivo, el «Usuario» o «Usted») acepta y se compromete a cumplir plenamente con los presentes Términos y Condiciones. Si no acepta los presentes Términos y Condiciones, no podrá hacer uso de Asset IQ ni acceder a la página web.

 

Tenga en cuenta que el Cliente podrá haber facilitado indicaciones o condiciones adicionales acerca del uso de Asset IQ a sus representantes (incluidos, pero sin limitarse a, la aprobación de Aceptaciones de Entrega y el tratamiento de datos personales), con las que Usted deberá cumplir en cualesquiera casos y circunstancias.

 

Tenga en cuenta que el nombre de usuario y la contraseña que se le han facilitado para hacer uso de Asset IQ son personales y que no podrá divulgarlos a ninguna parte no autorizada.

 

Contenido, Disponibilidad y Responsabilidad

 

El contenido de Asset IQ se proporciona «en el estado actual»y «según disponibilidad». 3stepIT no garantiza que Asset IQ se encuentre en todo momento accesible y exenta de errores. 3stepIT no realiza ninguna garantía sobre la disponibilidad, precisión, fiabilidad o integridad del contenido de Asset IQ. 3stepIT se reserva el derecho de suspender o resolver el uso de Asset IQ por su parte o la de otros usuarios a su entera discreción. 3stepIT se reserva asimismo el derecho de revisar cualesquiera páginas web de Asset IQ o de retirar el acceso a las mismas en cualquier momento. 3stepIT no será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, consecuencial u otro provocado por el uso o la incapacidad de uso de Asset IQ o su contenido o la modificación del contenido, a menos que lo acuerden de otro modo en el Contrato 3stepIT y el Cliente que emplee Asset IQ.

 

A la hora de publicar material o información en Asset IQ, el Usuario garantizará que el material o la información no contenga nada ilegal o inadecuado o que vulnere cualquier derecho de propiedad intelectual e industrial u otro de ningún tercero.

 

Derechos de autor y de propiedad intelectual e industrial

 

Asset IQ y su contenido (excluido el contenido propiedad del Cliente) son propiedad intelectual e industrial de, y están en posesión de, 3stepIT o sus licenciatarios. Asset IQ se encuentra protegida en virtud de las leyes de derechos de autor aplicables y los convenios internacionales y 3stepIT se reserva cualesquiera derechos no otorgados expresamente en el presente.

 

El uso de Asset IQ y el contenido de la página solo se encuentran autorizados para aquellos Clientes y Usuarios que hayan recibido de 3stepIT nombres de usuario y contraseñas válidos de conformidad con el Contrato. 3stepIT le otorga un derecho no exclusivo, no transferible y revocable de acceso a y uso de Asset IQ exclusivamente de conformidad con los presentes Términos y Condiciones y el Contrato.

 

Usted se compromete a no modificar, adaptar, traducir, emplear ingeniería inversa en, descompilar, desensamblar o de otro modo tratar de averiguar el código fuente de Asset IQ. Queda prohibida cualquier reproducción, transmisión, distribución o almacenamiento de cualquier contenido (incluidos, pero sin limitarse a, texto, presentaciones, imágenes, cifras, vídeos y sonido) de Asset IQ sin el consentimiento previo por escrito de 3stepIT.

 

Confidencialidad

 

Tenga en cuenta que Asset IQ podrá contener información sobre el Cliente, 3stepIT o terceros que pueda considerarse confidencial. Los Usuarios no podrán divulgar esta información a ninguna parte no autorizada, salvo que se autorice expresamente.

 

Datos personales

 

3stepIT podrá recopilar datos personales sobre Usted en relación con el uso por su parte de Asset IQ. 3stepIT recopila y trata sus datos personales de conformidad con la Política de Privacidad de los Datos de 3stepIT y la Descripción del Registro de Datos de Asset IQ.

 

La información guardada en Asset IQ podrá incluir datos personales respecto de los cuales el Cliente actúe como responsable de tratamiento. El Cliente podrá haber facilitado indicaciones o condiciones acerca del uso de dichos datos personales, con las que Usted deberá cumplir.

 

Legislación aplicable

 

Los presentes Términos y Condiciones se rigen por la legislación de Finlandia.